Algemene voorwaarden donateurs

U doneert aan onderstaande ontvangende partij, hierna verder te noemen: Stichting Quiet Man Loud Heart, QMLH Foundation of Stichting QMLH.

Stichting Quiet Man Loud Heart is een stichting in Nederland zonder winstoogmerk. De stichting is in 2019 opgericht door Daimy van Beeumen.

Donateurs van Stichting Quiet Man Loud Heart kunnen kiezen om een eenmalige donatie te doen, of om maandelijks een donatie te doen. En daarmee maandelijks te steunen via een automatische afschrijving.

Indien je gekozen hebt om ons maandelijks te steunen maar dit wilt opzeggen, dan is het eenvoudig om je donateurschap op te zeggen of te veranderen. Stuur een-email naar info@qmlhfoundation.com met daarin je gegevens. Bij opzegging van je donateurschap verwijderen wij jouw gegevens ook uit onze ledenadministratie.

Stichting Quiet Man Loud Heart kiest er uit kostenoverwegingen voor om nieuwsbrieven digitaal te versturen in plaats van een ledenblad via de post. Hiermee houden we je graag op de hoogte. Klik hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Bovendien kun je ons ook volgen op onze social media kanalen.

Stichting Quiet Man Loud Heart
+31 6 111 88 062
info@qmlhfoundation.com
NL25INGB0008603567 t.n.v. Stichting Quiet Man Loud Heart

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Stichting Quiet Man Loud Heart
Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking, via de website van Stichting Quiet Man Loud Heart, een donatie doet aan Stichting Quiet Man Loud Heart
Online doneren: het geven van geld middels een elektronische overboeking via de website van Stichting Quiet Man Loud Heart aan Stichting Quiet Man Loud Heart


ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stichting Quiet Man Loud Heart 
2.    De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
3.    Stichting Quiet Man Loud Heart behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen. 


ARTIKEL 3. RECHTEN Stichting Quiet Man Loud Heart

1.    Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting Quiet Man Loud Heart
2.    Stichting Quiet Man Loud Heart is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, mits overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

 

ARTIKEL 4. PLICHTEN Stichting Quiet Man Loud Heart

1.    Stichting Quiet Man Loud Heart verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen. 
2.    Stichting Quiet Man Loud Heart neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving.
3.    Alle personen die namens Stichting Quiet Man Loud Heart bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

 

ARTIKEL 5. PLICHTEN GEVENDE PARTIJ

1.    Om online een donatie te kunnen doen dient de gevende partij minimaal 16 jaar oud te zijn. Indien een gevende partij de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online donatie via een van de ouders of verzorgers te geschieden.
2.    De gevende partij geeft de correcte naam en identiteit op.
3.    De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
4.    Stichting Quiet Man Loud Heart doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
5.    De gevende partij ziet erop toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

 

ARTIKEL 6. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

1.    Stichting Quiet Man Loud Heart verwerkt de door de gevende partij aan Stichting Quiet Man Loud Heart verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld.
2.    Deze persoonsgegevens worden door Stichting Quiet Man Loud Heart verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
3.    De gevende partij heeft het recht zich te verzetten tegen verwerking van deze gegevens in het kader van marketingactiviteiten.
4.    De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stichting Quiet Man Loud Heart geregistreerde gegevens juist zijn en het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn. Stichting Quiet Man Loud Heart heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.  

 

ARTIKEL 7. SLOTBEPALINGEN

1.    De disclaimer en het privacy statement die Stichting Quiet Man Loud Heart hanteert zijn onverkort van toepassing.
2.    Partijen verklaren voorts dat Nederlands recht van toepassing is.